TEKSTI

TĒVREIZE

Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts, lai top Tavs vārds,
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi.
Āmen!
(Lūkas evanģēlijs 11.nodaļa)

TICĪBAS APLIECĪBA

“Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debes un zemes Radītāju; un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen! Āmen! Āmen!”
(Apustuļu ticības apliecība)

10 BAUŠĻI

1. “Es esmu tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.”
2. “Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo tas Kungs nepametīs to nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.”
3. “Tev būs svēto dienu svētīt.”
4. “Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē.”
5. “Tev nebūs nokaut.”
6. “Tev nebūs laulību pārkāpt.”
7. “Tev nebūs zagt.”
8. “Tev nebūs nepatiesu liecību dot par savu tuvāku.”
9. “Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu.”
10. “Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas viņam pieder.”
(2. Mozus 20 nodaļa.)